Ocupació del sector TIC (2018)

Aquest indicador mostra l’ocupació del sector TIC català. L’evolució mostra dades dels quatre trimestres del 2017 i el primer del 2018, així com una evolució dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018. Les dades d’ocupació que es mesuren són: població total ocupada en el sector TIC, percentatge d’assalariats i percentatge d’ocupació en el sector TIC sobre el percentatge de població total ocupada a Catalunya. Les darreres dades actualitzades són del primer trimestre del 2018.

 

El sector TIC ocupa a 111.600 persones a Catalunya segons dades de l'EPA del primer trimestre de 2018, que representen el 3,4% del total. Intertrimestralment, l'ocupació s'ha reduït un 3,5% en el sector (4.000 ocupats menys), mentre que interanualment l'evolució ha estat molt favorable, amb un increment del 9,3% (9.500 ocupats més), que pràcticament triplica el creixement en el conjunt de l'economia catalana.